Algemene Voorwaarden Syncer BV (onderdeel van Someone You Know BV)

 

Besloten Vennootschap Someone You Know met handelsnaam Syncer BV (hierna: Syncer) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86560794 en is gevestigd aan Wilhelminaplein 25 te Eindhoven.

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Syncer
 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Syncer.
 4. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de Diensten die Syncer aanbiedt, betreft de ter beschikking stelling van  ecommerce migraties. Dienstenpakketten kunnen aangevuld worden met Maatwerk, de specifieke details van de geleverde diensten, inclusief design en het aantal correctierondes, worden vooraf duidelijk schriftelijk gedefinieerd en overeengekomen.
 6. Dienstenpakketten: Syncer biedt drie verschillende dienstenpakketten aan. Elk pakket omvat een specifieke set van diensten en voorwaarden die zijn afgestemd op de behoeften van de Opdrachtgever. De beschikbare pakketten zijn als volgt:
  1. Essential Migratie: Dit pakket omvat eenmalige data migratie, product migratie (tot 1000 producten, klant migratie en order historie (3 maanden).
  2. Advanced Migratie: Dit pakket biedt naast de Essential diensten toegang tot de Syncer app, product migratie (tot 2500 producten), order migratie, categorie migratie, bundels, specificaties, custom fields, SEO migratie en Support.
  3. Premium Migratie: Het meest uitgebreide pakket, inclusief alle diensten uit het Essential- en Advanced Dienstenpakket, met aanvullende diensten waaronder meertalige migratie, product migratie (geen limiet), kortingscode migratie, loyalty migratie, product bundels migratie, B2B migratie, product specificatie migratie, shipping rules migratie, store setup, page templates (collection, productpage, category), Third Party App installations & setups en Premium Support.
 7. Maatwerk: Diensten die specifiek op verzoek van de Opdrachtgever worden ontworpen en geleverd buiten de standaard Dienstenpakketten om.
 8. Software: De door Syncer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde plug-ins.
 9. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal uren te gebruiken voor de Diensten van Syncer.
 10. Syncer: de leverancier die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 11. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat Syncer heeft aangesteld, projecten aan Syncer heeft verleend voor Diensten die door Syncer worden uitgevoerd, of waaraan Syncer een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 12. Overeenkomst: elke Overeenkomst, Dienstenpakket, Strippenkaart en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Syncer, alsmede voorstellen van Syncer voor Diensten die door Syncer aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Syncer waar deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

 

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Syncer, elke Overeenkomst tussen Syncer en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Syncer wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze Algemene Voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Syncer aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de Algemene Voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Syncer is overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze Algemene Voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze Algemene Voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Syncer uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Syncer vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 10. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 11. In het geval Syncer niet steeds naleving van deze Algemene Voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze Algemene Voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Syncer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. Syncer is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Syncer het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Syncer gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en het bijbehorende Dienstenpakket (en eventueel Maatwerk). De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Syncer niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Syncer zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Syncer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Syncer heeft aanvaard. De Opdrachtgever zal alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid verstrekken
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal Syncer de registratie van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Syncer is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Syncer wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Syncer wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Syncer is verbonden.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. In aanvulling op lid 5 van dit artikel dient aan de volledige betaalverplichting te worden voldaan als de migratie als is begonnen.
 7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Syncer een Overeenkomst is afgesloten in de vorm van een Dienstenpakket, is de duur van deze Overeenkomst gelijk aan de overeengekomen betalingstermijn, dan wel tot de volledige betalingsverplichting is voldaan, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien Opdrachtgever kiest voor een eenmalige betaling is de duur van deze Overeenkomst 30 dagen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Syncer kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Syncer ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht, prestaties of de Diensten heeft geleverd.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 5. Indien Opdrachtgever een uitbreiding  of upgrade wenst van de werkzaamheden binnen Syncer, kan Opdrachtgever een Strippenkaart afnemen. De Strippenkaart geeft het recht het aantal uren waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart één jaar na aanschaf van de strippenkaart. Werkzaamheden ten behoeve van aanpassingen in een extern thema, te weten een Lightspeed thema dat niet is ontwikkeld door DMWS of een Shopify thema dat niet is ontwikkeld door Someone you Know, mogen door Syncer worden geweigerd. Een strippenkaart kan niet worden gecrediteerd, worden verruild voor andere werkzaamheden, of worden overgedragen naar andere webshops cq bedrijven.
 6. Zowel Opdrachtgever als Syncer kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Syncer nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Syncer zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Syncer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is Syncer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Syncer, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Syncer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Indien Syncer op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 5. Zowel Opdrachtgever als Syncer kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Syncer de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 6. Indien Syncer op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Syncer conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen indien en voor zover toepasselijk.
 7. Bij het aangaan van een 3-jarig contract heeft Opdrachtgever recht op de volgende diensten:
 1. Service: Dit omvat support en begeleiding tijdens de migratie aan het begin van het proces.
 2. Premium Support: Opdrachtgever ontvangt binnen 48 uur op werkdagen reactie op vragen en heeft recht op rechtstreeks contact met een ontwikkelaar.
 3. Small Customizations: Kleine aanpassingen met een maximale tijdsinvestering van 15 minuten per onderdeel zijn inbegrepen. Aanpassingen die deze tijd overschrijden, worden beschouwd als maatwerk en apart in rekening gebracht.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Syncer verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Syncer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Syncer is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Syncer verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Syncer voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Syncer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Syncer gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Syncer.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

 

 

Artikel 8 - Ontwikkeling onderdelen (Maatwerk)

 1. Opdrachtgevers die interesse hebben in Maatwerk, dienen dit expliciet aan te geven. Syncer zal vervolgens in overleg met de Opdrachtgever de specifieke eisen en voorwaarden van het Maatwerk vaststellen. Dit kan leiden tot een aparte overeenkomst of addendum bij de huidige overeenkomst.
 2. Syncer kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Syncer de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 3. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van de Diensten (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
 4. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen onderdelen c.q. modules van het Maatwerk schriftelijk vast. Het Maatwerk wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Leveringstermijnen voor Maatwerk kunnen afwijken van de standaardleveringstermijnen, afhankelijk van de complexiteit en omvang van het werk.
 6. Syncer is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd.
 7. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de onderdelen c.q. modules vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
 8. De door Syncer ontwikkelde Maatwerk is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de onderdelen c.q. modules binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het Maatwerk. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Syncer verplicht om door Syncer verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Syncer wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Syncer gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie

 

Artikel 9 - (Op)Levering

 1. Syncer zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Diensten afronden . Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt.
 2. Opdrachtgever aanvaardt de Diensten in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt ('as is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Syncer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Syncer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Syncer aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 4. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in artikel 18 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Syncer bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Syncer gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 6. Syncer spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Syncer.
 7. Syncer spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

 

Artikel 10 - Risico overgang

 1. Na de succesvolle voltooiing van de Diensten, zoals overeengekomen tussen Opdrachtgever en Syncer, worden alle gerelateerde gegevens, documenten, databestanden en/of andere materialen beschouwd als overgedragen aan de Opdrachtgever.
 2. Vanaf het moment van voltooiing van de migratiediensten gaat het risico van diefstal, verlies, verduistering of beschadiging van deze materialen over op de Opdrachtgever.
 3. Syncer is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies dat optreedt na de overdracht.
 4. Syncer zal een formele bevestiging verstrekken van de voltooiing van de migratiediensten, die dient als het startpunt voor de overdracht van het risico.

 

Artikel 11 - Garanties

 1. Syncer voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Syncer in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Syncer gegeven garantie indien de Diensten volledig zijn geleverd. Het beroep op garantie dient binnen dertig (30) dagen schriftelijk worden gemeld aan Syncer.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Syncer gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Opdrachtgever accepteert de Diensten ‘AS IS’ Wat houdt dit in?.
 5. Syncer staat er niet voor fouten en/of onderbrekingen. Syncer spant zich in om fouten in de Software en Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen. Gebreken in Software en in onderdelen dat niet door Syncer ontwikkeld is, kan in schriftelijk overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Syncer te melden op een wijze dat Syncer in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Syncer een schriftelijke bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Syncer is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Syncer naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Syncer verstrekte inlichtingen.
 8. Syncer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de geleverde Diensten van Syncer die zonder uitdrukkelijke toestemming van Syncer heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 12 - Gebruik en onderhoud Software

 1. Syncer stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het recht tot gebruik van de Software is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Het gebruik van de Software door Opdrachtgever kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Syncer aangepast worden.
 3. Syncer is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Software door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
 4. Opdrachtgever mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
 5. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Software te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Software , dan wel de Software bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Software uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.
 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Syncer. Syncer is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.
 7. Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Syncer uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
 8. Indien overgekomen, zal Syncer onderhoud verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Syncer onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar Diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de Diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 9. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen bij de uitvoering van de Diensten schriftelijk te melden aan Syncer, waarna Syncer overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Syncer gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 10. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Syncer.
 11. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Syncer, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van het platform van Opdrachtgever.
 12. Ten behoeve van het onderhoud is Syncer bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Software door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 13. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Syncer gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Syncer zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 14. Syncer is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Syncer aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Syncer niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 13 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Syncer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Syncer de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

Artikel 14 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en in Euro’s (€) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. Syncer voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Een Strippenkaart dient ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Syncer kan overeenkomen met Opdrachtgever dat de Strippenkaart aan het eind van de maand samen met de abonnementskosten worden voldaan via een automatische incasso. Indien de automatische incasso wordt gestorneerd is Syncer gerechtigd de toegang tot de onderdelen stop te zetten.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Syncer ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een aanbetaling dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Deze aanbetaling wordt verwerkt in het projectvoorstel. 
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Syncer is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Syncer.
 9. Het staat de Opdrachtgever vrij om, indien gewenst, het volledige openstaande bedrag in één keer te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn (in het geval van 12 maanden afbetaling, Enterprise pakket), zonder bijkomende kosten of boetes voor vervroegde betaling.
 10. Bij vervroegde volledige betaling zal Syncer een bevestiging van ontvangst van de betaling verstrekken, waarmee de financiële verplichtingen van de Opdrachtgever als volledig voldaan worden beschouwd.
 11. Indien Opdrachtgever financiële moeilijkheden ondervindt die de tijdige betaling van verschuldigde bedragen beïnvloeden, dient Opdrachtgever Syncer hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren. Syncer en Opdrachtgever zullen in overleg treden om de situatie te beoordelen en gezamenlijk te onderzoeken of er praktische oplossingen mogelijk zijn. Deze oplossingen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, bestaan uit het opstellen van een aangepast betalingsplan, tijdelijke uitstel van betalingen, of herstructurering van de schuld. Elke aangepaste betalingsregeling zal schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Deze regeling zal deel uitmaken van de oorspronkelijke overeenkomst en dezelfde juridische status hebben.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 13. Syncer zal actief deelnemen aan eventuele faillissementsprocedures of schuldsaneringsregelingen om zijn rechten en vorderingen te beschermen en te maximaliseren.

 

Artikel 15 - Incassobeleid

 1. Alle door Syncer gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Syncer zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW. 
 3. Indien Syncer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Syncer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Syncer de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Syncer verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Syncer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Syncer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. In geval van een datalek bij Syncer of Opdrachtgever die persoonsgegevens betreft, dient de partij waar het lek zich voordoet dit binnen 72 uur na ontdekking te melden bij de relevante autoriteiten en, indien van toepassing, aan de betrokken personen, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 6. Partijen zullen een gedetailleerd incidentrespons- en communicatieplan opstellen en onderhouden, dat activatieprocedures, rollen, verantwoordelijkheden en communicatiestrategieën omvat in geval van een datalek of ander beveiligingsincident.
 7. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Syncer is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Syncer zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.
 8. Persoonsgegevens mogen niet worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie, tenzij de partij die de gegevens overdraagt, kan aantonen dat de overdracht voldoet aan de vereisten van de AVG, inclusief het gebruik van standaardcontractbepalingen of adequaatheidsbesluiten.

 

Artikel 17 - Opschorting

 1. Syncer heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Syncer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Syncer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 18 - Overmacht

 1. Syncer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Syncer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:
  1. overmacht van toeleveranciers van Syncer,
  2. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Syncer zijn voorgeschreven of aanbevolen,
  3. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
  4. overheidsmaatregelen,
  5. elektriciteitsstoring,
  6. storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen),
  7. natuurrampen,
  8. oorlog en terroristische aanslagen,
  9. algemene vervoersproblemen en
  10. overige situaties die naar het oordeel van Syncer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Syncer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid 

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Syncer, is Syncer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Syncer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Syncer deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Syncer in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten door Syncer leidt tot aansprakelijkheid van Syncer, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Syncer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Syncer geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. Syncer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Syncer is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Software, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Software.
 6. Aansprakelijkheid van Syncer voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Syncer hiervoor aansprakelijk.
 8. Syncer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Syncer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Syncer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Syncer. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Syncer dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Syncer eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 20 - Geheimhouding

 1. Syncer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door Syncer worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Syncer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien Syncer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Syncer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Syncer niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Syncer en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 21 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Syncer, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Software, plug-ins, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Syncer, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Syncer.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Syncer rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Syncer en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Syncer opgeleverde zaken, dient Syncer expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Syncer rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Syncer.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Syncer voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Syncer onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Syncer., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 22 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Syncer verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Syncer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Syncer voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Syncer opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan Syncer verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 23 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Syncer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@dmws.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Syncer de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Syncer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Syncer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Syncer kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Syncer en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant (locatie Eindhoven), tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.