PRIVACYSTATEMENT SYNCER

1. Algemeen

Dit is het privacy statement van Besloten vennootschap met gewone structuur Someone You Know met als handelsnaam Syncer  B.V., hierna: Syncer . Syncer  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86560794 en is gevestigd aan Wilhelminaplein 25 (5611HG) te Eindhoven. In dit document wordt uitgelegd hoe Syncer omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Syncer de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

2. Persoonsgegevens

2.1 Syncer  verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
 • Afwijkend afleveradres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

  2.2. Syncer  verzamelt en/of verwerkt persoonsgegevens:
 • Indien u gebruik maakt van de diensten van Syncer, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Syncer, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website Syncer.nl, Syncer.store, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

  3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

  3.1 De persoonsgegevens die door Syncer verwerkt worden, hebben ten doel om:
 • contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • haar diensten te kunnen uitvoeren;
 • haar dienstverlening te verbeteren;
 • betalingen te kunnen verrichten;
 • wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
 • marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 • met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

  3.2 Syncer verwerkt persoonsgegevens op grond van één of meer verwerkingsgrondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  a. (Uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen;
  b. Uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is;
  c. Voldoen aan een wettelijke verplichting;
  d. Gerechtvaardigd belang van Syncer of een derde.

3.3 Indien Syncer  persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft die verwerking betrekking op: [e.g. marketing, reclame, het doen van onderzoek naar eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging, delen van gegevens met een andere partij].

3.4 De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Syncer biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

3.5 In het kader van onze dienstverlening verwerkt Syncer persoonsgegevens die zijn verstrekt door onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld klantgegevens gedurende een migratie. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op individuen waarvoor onze opdrachtgevers diensten verlenen of met wie zij anderszins in contact staan. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te zorgen dat de persoonsgegevens die aan Syncer worden verstrekt, op rechtmatige wijze zijn verkregen en dat de verwerking ervan in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De opdrachtgever dient te waarborgen dat alle noodzakelijke toestemmingen zijn verkregen en/of dat er een andere wettelijke grondslag is voor de verwerking van deze gegevens door Syncer. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zullen door Syncer uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het verlenen van de overeengekomen diensten.

3.6 Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

3.7 Syncer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Doel

Verwerkingsgrondslag

Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

Haar diensten te kunnen uitvoeren;

Haar dienstverlening te verbeteren;

Betalingen te kunnen verrichten;

Met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

- Uitvoering van de overeenkomst

 

Marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

- Toestemming,

- Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

- Voldoen aan een wettelijke plicht

Nieuwsbrieven te kunnen versturen;

- Toestemming,

 

 4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 4.1 Syncer  zal de persoonsgegeven niet aan derden verstrekken, tenzij:

 a. deze worden verstrekt aan een door Syncer  ingeschakelde verwerker, die overeenkomstig dit privacystatement en de daarin opgenomen doeleinden de persoonsgegevens ten behoeve van Syncer  zal gaan verwerken. Syncer  zal dan een overeenkomst sluiten met verwerker waarin deze wordt verplicht voldoende technische en organisatorische maatregelen te treffen, teneinde passende waarborgen te bieden voor de beoogde gegevensverwerking; of

 b. Syncer op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de af te staan aan een daartoe bevoegde instantie.

Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • Intercom, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

 5. Minderjarigen

5.1 Syncer verwerkt enkel persoonsgegevens van betrokkenen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger (e.g. voogd). Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

6. Sollicitanten

6.1 Syncer verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten die mogelijk relevant zouden kunnen zijn voor het doorlopen van een sollicitatieproces, waaronder informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens worden verwerkt, omdat Syncer een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen beoordelen of de kwaliteiten van de sollicitant overeenkomen met de functieomschrijving.

6.2 De persoonsgegevens die Syncer ontvangt in het kader van een sollicitatieprocedure zullen uiterlijk binnen 4 weken na afloop van deze procedure worden verwijderd, tenzij de sollicitant hier eerder om verzoekt of indien Syncer toestemming heeft gekregen om de gegevens langer te bewaren. In het geval dat de sollicitatieprocedure leidt tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, zullen de persoonsgegevens bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers wordt verwezen naar het interne werknemersreglement van Syncer

7. Cookies

7.1 Syncer maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Syncer mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Syncer raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

7.2 De cookies die Syncer gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

7.3 Met uw toestemming plaatst Syncer ''tracking cookies'' op uw computer. Deze cookies gebruikt Syncer om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

7.4 Op de website van Syncer worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Syncer informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Syncer houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@syncer.nl

8. Disclaimer

8.1 Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Syncer behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Syncer aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Syncer voor zover deze niet aan derden toebehoren.

9. E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

9.1 U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen. Wanneer u zich registreert, dan vraagt Syncer u om toestemming om uw e-mailadres te verwerken met als doel om u marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e-mails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.

9.2 Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Syncer de inhoud van marketing e-mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.

9.3 Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt door u op elk gewenst moment worden ingetrokken door te klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

10. Browserinstellingen

10.1.Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

10.2.Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Syncer kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Syncer raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

11. Rechten van de betrokkene

11.1. Als Syncer persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten:

 

 • Recht op informatie: U heeft recht om informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom Syncer uw persoonsgegevens verwerkt.
 • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage en afschrift te krijgen van de persoonsgegevens die Syncer van u verwerkt.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen, indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om Syncer te verzoeken (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  • u betwist de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. De verwerking wordt beperkt gedurende de periode die Syncer nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
  • Syncer heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering.
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Syncer zwaarder wegen dan die van u.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Syncer worden verwerkt, in gestructureerd en gangbaar (digitaal) formaat, te verkrijgen om deze ongestoord aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking plaatsvindt rust op één van de volgende verwerkingsgrondslagen: ‘vervulling van een taak van algemeen belang’ en/of ‘behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Syncer’. Syncer zal de verwerking van persoonsgegevens staken, indien deze geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
 • Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om Syncer te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Syncer zal dit verzoek inwilligen, indien één van de volgende situaties zich voordoet:
  • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
  • u heeft uw toestemming ingetrokken voor het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • u heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

11.2.Indien de u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken van toestemming, worden geacht rechtsgeldig te zijn gebeurd.

11.3.U kunt uw verzoek voor het uitoefenen van bovenstaande rechten c.q. bevoegdheden schriftelijk indienen bij (de FG of PO van) Syncer via de contactgegevens onderaan dit privacystatement. Syncer zal uw aanvraag binnen één maand behandelen. Indien het gaat om een ingewikkeld of groot aantal verzoeken, kan Syncer ervoor kiezen om deze termijn met twee maanden verlengen.

11.4.Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Syncer met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@syncer.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Syncer u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Syncer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.  U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


12. 
Bewaartermijn

12.1.Syncer  bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode waarvoor zij deze nodig heeft om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, tenzij Syncer  op grond van een wettelijke bepaling verplicht is om de persoonsgegevens langer te bewaren. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

13. Wijzigingen in dit privacystatement

13.1.Syncer  behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Syncer  adviseert de betrokkene dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele aanpassingen in dit privacystatement. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Syncer reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Syncer u per e-mail daarvan op de hoogte.

De huidige versie van dit privacystatement is bijgewerkt DECEMBER 2023.

 

 

14. Contact

14.1.Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacystatement, dan kunt u contact opnemen met ons via:

Syncer  B.V.
Wilhelminaplein 25
5611 HG EINDHOVEN
NEDERLAND

administratie at syncer.nl